بازی-تیراندازی-هدایا

بازی تیراندازی هدایا

هدف این است که برای بازیابی به همان اندازه که ممکن است با کشیدن اسباب بازی هدیه.

گروه شاهد بود.

  • حرکت می کند.
  • X: شلیک کنید.

100% عاشق این بازی
همه بازی ها